قایق دراگون در جاده ابریشم


+ صد خصوصیت رفتاری بین افراد موفق

صد خصوصیت رفتاری بین افراد موفق


-1بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند .

-2دارای اهداف مشخص هستند .

-3همیشه در پی فرصت های مناسب هستند .

-4دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند .

-5در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند .

 


صد خصوصیت رفتاری بین افراد موفق


-1بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند .

-2دارای اهداف مشخص هستند .

-3همیشه در پی فرصت های مناسب هستند .

-4دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند .

-5در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند .

-6با متخصص مشورت مینمایند .

-7تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند .

-8در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند .

-9از غیر ممکن حرف نمی زنند .

-10می دانند که چه می خواهند.

 

-11حاکم بر سرنوشت خود هستند .

 

-12محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند .

 

-13دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند .

 

-14در پی رسیدن به هدف خود ؛ راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز .

 

-15به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را نمیدهند .

 

-16به گفته های بیجای ؛ این و آن آنچنان توجه نمیکنند .

 

-17در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند .

 

-18ذهنشان در شرایط باور است .

 

-19خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.

 

-20عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است .

 

-21معتقد هستند که با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد .

 

-22عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند .

 

-23از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط منصفانه .

 

-24دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدیر و یاری ؛ قرار میدهند .

 

-25از حسادت و خود خواهی به دور هستند .

 

-26از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند .

 

-27عاشق رشد و اوج هستند .

 

-28پیروز میشوند چون باور دارند .

 

-29اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند .

 

-30معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است .

 

-31در ابتدای کار حساب میکنند که ؛ پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.

 

-32ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان ؛ نقشه را طراحی میکند .

 

-33ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود .

 

-34 معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند .

 

-35میدانند که جواب سوالات خود را ؛ از کجا تهیه کنند .

 

-36میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند .

 

-37موفقیت را یک عادت میدانند .

 

-38با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمیایند .

 

39- ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند .

 

-40با اراده راههای محال را پیدا میکنند .

 

-41 خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند میگویند.

 

-42در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است .

 

-43در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند .

 

-44معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است .

 

-45شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است .

 

-46خویشتن را براحتی کنترل میکنند .

 

-47احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست .

 

-48در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند .

 

-49دارای برنامه قبلی و عملی هستند .

 

-50همیشه از دیگران فعال تر هستند .

 

-51دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند .

 

-52نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند .

 

53- بر تمام جزئیات امور خویش احاطه دارند .

 

-54حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند .

 

-55براحتی اصول همکاری را رعایت میکنند ؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می آورند .

 

-56همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند .

 

-57از رقابت نمیترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند .

 

-58موفقیت و زحمات پیروان و همکاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میکنند .

 

-59بسیار وفادار و صمیمی هستند .

 

-60در دل همکاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی کارند .

 

-61به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند .

 

-62به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند .

 

-63ادب را همچون ؛ خدمات میدانند .

 

-64بهای پیشرفت و ترقی را می دهند .

 

-65خواسته های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میکنند .

 

-66تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی کنند .

 

-67در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند .

 

-68مشکلات آنها را خسته نمیکند ؛ آنها مشکلات را خسته میکنند .

 

-69در تصمیم گیری ها ؛ سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمیکنند .

 

-70به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی دهند .

 

-71چشمانشان را باز نگهداشته و نمی ترسند .

 

-72برای آینده همیشه پس انداز میکنند .

 

-73توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده میکنند .

 

-74صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .

 

-75همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند .

 

-76برای اهداف خود زمان تعیین میکنند .

 

-77فرق خود باوری و خوستائی را میدانند .

 

-78تعادل رفتاری خود را خوب حفظ میکنند .( ظاهرشان نشان نمیدهد که دارا هستند و یا ندار) .

 

-79تفاوت حیا و نجابت را با کمروئی ؛ خوب میدانند .

 

-80اهل تکبر نیستند و میدانند که مثلا : فروشنده ای که متکبر باشد ؛ مشتری های خود را از دست میدهد ویا........ .

 

-81دیگران را بزرگ میکنند .

 

-82در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل میگذارد .

 

-83کسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی کند .

 

-84بخشنده هستند ؛ هم نسبت به خود و هم دیگران .

 

-85از افراد منفی دوری میکنند .

 

-86تا حدودی شوخ طبع هستند .

 

-87برای جدی بودن ؛ از اخم استفاده نمی کنند .

 

-88در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت میکنند .

 

-89اکثرا ؛ افراد سختی کشیده هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .

 

-90خوب بلدند که از خودشان دفاع و مراقبت کنند .

 

-91از تنهائی حوصله اشان سر نمیرود .

 

-92خنده رو هستند و قاطع .

 

-93به انچه میدانند ؛ جدا عمل میکنند .

 

-94در باره دیگران کمتر حرف میزنند و متقابلا در رابطه با طرحهای بزرگ سخن میگویند .

 

-95سعی میکنند که دانش و اطلاعات خود را به روز رسانند .

 

-96وعده و قول بیخود به کسی نمیدهند .

 

-97علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال کاشت هستند .

 

-98در اموری که به شخص دیگری مربوط است ؛ بیخود تصمیم گیری نمیکنند .

 

-99در ندانسته هایش ؛ براحتی میگوید که نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق میکند .

 

-100بدنبال هدر نمودن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب میداند
نویسنده : دریا ; ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
    پيام هاي ديگران()   لینکسيستم افزايش آمار ميهن لينك