قایق دراگون در جاده ابریشم

زندگی دو نیمه است نیمه اول در انتظار نیمه دوم نیمه دوم در حسرت نیمه اول

شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست