شرح مسابقات دراگون بت و رکورد های بدست آمده در مجارستان

اژدهاسواران کشورماندر مسابقات اول و دوم مسافت های 500 و 200 متر قایق 22 نفره و مرحله مقدماتی قایق 12 نفره با حریفان قدرتمند خود به رقابت پرداختند.

در قایق22نفره مسافت 500 متر کشورهای ایران، مجارستان، روسیه و آلمان حضور داشتندکه در مسابقه اول این مسافت قایق مجارستان با زمان 2:11.143 دقیقه اول،قایق روسیه با زمان 2:11.953 دقیقه و قایق کشورمان نیز با زمان 2:14.395دقیقه سوم شدند.


در مسابقه دوم نیز روسیه با زمان 2:09.695 دقیقه ومجارستان با زمان 2:09.905 دقیقه اول و دوم شدند و ملی پوشان ایران با زمان 2:11.459دقیقه در مکان سوم قرار گرفتند. دختران کشورمان در مسابقهسوم به مصاف حریفان خود رفتند که در صورت قرار گرفتن در مکان سوم مدال برنز این رقابتها را به دست خواهند آورد.


قایقرانان تیم ملی آقایان نیزدر مسابقات مسافت 500 متر قایق22 نفره با کشورهای مجارستان، آلمان و روسیهمسابقه دادند که در مسابقه اول روسیه با زمان 1:58.992 دقیقه اول، مجارستانبا زمان 1:59.862 دقیقه دوم، آلمان با زمان 2:00.540 دقیقه و ایران بازمان 2:01.008 دقیقه چهارم شدند.

در مسابقه دوم مجارستان با زمان1:58.228دقیقه در مکان اول، روسیه با زمان 1:59.254 دقیقه در مکان دوم وقایقرانان ایران با زمان 1:59.476 دقیقه و با اختلاف چند صدم ثانیه در مکانسوم قرار گرفتند.

در مسابقه اول مسافت 200 متر قایق 22 نفره ، تیم ملی دراگونبت بانوان ایران در مصاف با کشورهای آلمان روسیه و مجارستان، با زمان 52.069 ثانیه سوم شدند. در این مسابقه مجارستان با زمان 50.983 ثانیه وروسیه با زمان 51.247 ثانیه در رده های اول و دوم جای گرفتند.

پسرانایران نیز همراه با کشورهای روسیه، آلمان و مجارستان در مسابقات قایق 22نفره مسافت 200 متر حضور داشتند که در مسابقه اول مجارستان با زمان 44.794ثانیه، روسیه با زمان 46.012 ثانیه و ایران با زمان 46.774 ثانیه اول تاسوم شدند.
ملی پوشان کشورمان در مسابقه دوم مسافت 200 متر در 2 بخشآقایان و بانوان 6 شهریورماه به مصاف حریفان رفتند.

مسابقاتقایق 12 نفره مسافت 200 متر در مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی برگزارشد که در گروه یک مرحله مقدماتی بخش بانوان ، ملی پوشان ایران باقایقرانان کشورهای کانادا، سوئیس و آلمان مسابقه دادند. اژدهاسوارانکشورمان با درخشش خود و با زمان 1:01.529 دقیقه در مکان اول قرار گرفتند ومستقیماً راهی فینال شدند، آلمان با زمان 1:03.395 دقیقه و سوئیس با زمان1:05.459دقیقه در رده های بعدی ایستادند.
در فینال A دختران ایران با قایقرانان کشورهای آمریکا، آلمان، روسیه، مجارستان و سوئیس مسابقهدادند.

در گروه 3 مرحله مقدماتی مسابقه قایق 12 نفره 200 مترآقایان روسیه، ایران، ژاپن و کانادا حضور داشتند که روسیه با زمان 55:075ثانیه اول، ایران با زمان 55:441 ثانیه دوم و ژاپن با زمان 1:00.007 دقیقهسوم شدند. 

تیم هایملی دراگون بت آقایان و بانوان ایران مدال برنز جهان را برگردن آویختند

 

تیم های ملی دراگونبت آقایان و بانوان ایران برای اولین بار در تاریخ قایقرانی موفق به کسبمدال برنز و فتح سکوی سوم مسابقات جهانی در مسافت 500 متر شدند.
دختران و پسران تیمهای ملی دراگون بتکشورمان 6 شهریورماه با نشان دادن شایستگی خود موفق شدند در مجموعمسابقات مسافت 500 متر در مکان سوم جهان بایستند و مدال برنز را برای اولینبار از آن خود کنند.

پاروزنان ایران که پیش از اعزام به این رقابتهاتمرینات مستمر خود را در تهران و بندر انزلی به سرمربیگری عباس محمدعلی ومربیگری جان پری گریفیس در بخش بانوان و بوریس پولیاکف در بخش آقایانپیگیری و از تکنیک و برنامه های روز دنیا که از سوی مربیان مطرح می شدپیروی می کردند ، به امید کسب مدال به این مسابقات اعزام شدند که نهایتاًموفق شدند پاسخ برنامه ریزی های مسئولین فدراسیون و زحمات مربیان را بدهند وامیدها را برای موفقیت در بازیهای آسیایی گوآنگجو دوچندان کنند.

دخترانتیم ملی در مسابقه سوم مسافت 500 متر با زمان 2:09.113 دقیقه در رده چهارمایستادند و مجارستان با زمان 2:06.101دقیقه ، روسیه با زمان 2:06.449دقیقه و آلمان با زمان 2:07.505 دقیقه اول تا سوم شدند. در مجموع 3 مسابقهبرگزار شده در مسافت 500 متر و بر اساس زمان های به دست آمده توسط تیمها،مجارستان با زمان 6:27.149 دقیقه قهرمان شد، روسیه با زمان 6:28.097 دقیقه در رده دوم ایستاد و ایران با زمان 6:34.967 دقیقه مدال برنز را به دستآورد.

در بخش آقایان نیز قایقرانان تیم ملی ایران در مسابقه سوم خود بازمان 1:55.900 دقیقه در رده سوم قرار گرفتند و تیمهای روسیه با زمان1:54.328دقیقه اول و مجارستان با زمان 1:55.756 دقیقه دوم شدند.

پاروزنانتیم ملی کشورمان در مجموع 3 مسابقه با زمان 5:56.984 دقیقه مدال برنز رابر گردن آویختند، قایقرانان روسیه با زمان 5:52.574 دقیقه قهرمان شدند وورزشکاران مجارستان با زمان 5:53.846 دقیقه در رده دوم ایستادند.

مسابقات دراگون بت قهرمانی جهان 7 شهریورماه در حالی در مجارستان خاتمه می یابد که اژدهاسواران کشورمان برای کسب مدال در مسافت 200 و 2000 متر با حریفان خود مسابقه می دهند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، در قایق 22 نفره مسافت 200 متر کشورهای ایران، مجارستان، روسیه و آلمان حضور داشتند که در مسابقه دوم این مسافت قایق روسیه با زمان 50.414 ثانیه اول، قایق مجارستان با زمان 50.864 ثانیه دوم و قایق کشورمان نیز با زمان 51.776 ثانیه سوم شدند.

قایقرانان تیم ملی آقایان نیز در مسابقات مسافت 200 متر قایق22 نفره با کشورهای مجارستان، آلمان و روسیه مسابقه دادند که در مسابقه دوم مجارستان با زمان 44.354 ثانیه اول، روسیه با زمان 45.020 ثانیه دوم، آلمان با زمان 46.298 ثانیه سوم و ایران با زمان 46.712 ثانیه چهارم شدند.

ملی پوشان ایران در 2 بخش آقایان و بانوان که در مسابقه اول خود در رده سوم قرار گرفته بودند، در مسابقه سوم برای کسب مدال با حریفان خود دیدار کردند .

اعضاء تیم ملی آقایان در مرحله نیمه نهایی قایق 12 نفره مسافت 200 متر در مصاف با کشورهای اسلواکی، ژاپن، ایتالیا، مجارستان و آمریکا با زمان 54.027 ثانیه در رده دوم قرار گرفتند و به فینال A صعود کردند. در این مسابقه مجارستان با زمان 52.797 ثانیه اول و آمریکا با زمان 56.235 ثانیه سوم شدند.

قایقرانان ایران 7 شهریور در فینال A با تیمهای مجارستان، روسیه و آلمان مسابقه دادند.
دختران ایران نیز در فینال
A امروز با قایقرانان کشورهای آمریکا، آلمان، روسیه، مجارستان و سوئیس مصاف می کردند.


دومینمدال برنز حاصل کار بانوان دراگون بت ایران

قایقرانان تیم ملیدراگون بت بانوان کشورمان در ادامه مسابقات قهرمانی جهان 7 شهریورماه مدال برنز در مسافت 200 متر را کسب کردند.

قایقرانان تیم ملی بانوان کشورمان در مسابقه سوم قایق 22 نفره مسافت 200 متر با زمان 51.871 ثانیه در مکان سوم قرار گرفتند،روسیه با زمان 50.653 ثانیه اول و مجارستان با زمان 51.493 ثانیه دوم شدند.

درمجموع 3 مسابقه روسیه با زمان 2:32.314 دقیقه، مجارستان با زمان 2:33.340دقیقه و ایران با زمان 2:35.716 دقیقه مدالهای طلا، نقره و برنز را به دستآوردند.
پاروزنان تیم ملی آقایان نیز در مسابقه سوم مسافت 200 متر بهمصاف حریفان خود رفتند که در پایان مجارستان با زمان 43.761 ثانیه، روسیهبا زمان 45.909 ثانیه، آلمان با زمان 46.905 ثانیه و ایران با زمان 47.067ثانیه اول تا چهارم شدند.

در مجموع نیز مجارستان با زمان 2:12.909دقیقه، روسیه با زمان 2:16.941 دقیقه، آلمان با زمان 2:20.283 دقیقه اول تاسوم شدند و تیم کشورمان با اختلاف چندصدم ثانیه نسبت به تیم سوم و با زمان2:20.553دقیقه در رده چهارم ایستاد.

پسران قایقران ایران امروز درفینال A با تیمهای مجارستان، روسیه و آلمان مسابقه دادند که موفق به کسب مقام دوم جهانی شدند.

 

/ 0 نظر / 50 بازدید